OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

  Rada Nadzorcza spółki Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na stanowisko prezesa zarządu.
  Liczba wyłanianych osób w ramach konkursu: 1

  I. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego na prezesa zarządu powinni spełniać następujące kryteria:

  1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne,
  4. brak orzeczonego zakazu pełnienia funkcji w organach spółek,
  5. posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  6. posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenie usług na podstawie innej umowy lub wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek,
  7. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  8. spełnienie innych niż wymienione w pkt. 1-7 powyżej wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

  II. Kandydatem/-ką nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

  III. Zgłoszenie Kandydata/-ki jest dokonywane w formie pisemnej i powinno zawierać:

  1. imię (imiona) i nazwisko Kandydata/-ki,
  2. imiona rodziców Kandydata/-ki,
  3. datę i miejsce urodzenia Kandydata/-ki,
  4. adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny Kandydata/-ki,
  5. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Kandydata/-ki,
  6. serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także numer PESEL Kandydata/-ki,
  7. uzasadnienie przystąpienia do Konkursu (list motywacyjny),
  8. życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
  9. kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe,
  10. oświadczenie Kandydata/-ki na członka zarządu, sporządzonego według wzoru, który pobrać można w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://pfpk.pl/o-funduszu/aktualnosci/item/121-ogloszenie-o-postepowaniu-konkursowym ,
  11. oświadczenie Kandydata/-ki o zapoznaniu się z Regulaminem postępowania konkursowego na wyłonienie członków zarządu Spółki,
  12. oświadczenie Kandydata/-ki na członka zarządu w zakresie przetwarzania danych osobowych, sporządzone według wzoru, który pobrać można w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://pfpk.pl/o-funduszu/aktualnosci/item/121-ogloszenie-o-postepowaniu-konkursowym .

  Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie dotyczył: znajomości działalności Spółki, zarządzania, zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz innych zagadnień wskazanych w Regulaminie postępowania konkursowego.

  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci będą zobowiązaniu do przedstawienia Radzie Nadzorczej: 

  1. ) oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe,
  2. ) przygotowanej w formie pisemnej koncepcji zarządzania Spółką (ze szczególnym uwzględnieniem celów i priorytetów strategicznych, jakie Kandydat/-ka zamierza realizować jako Prezes Zarządu).

  Informacje na temat Spółki można uzyskać w siedzibie Spółki w dniach 18.02.2020 r. – 3.03.2020 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.  

  Zgłoszenia wraz z dokumentami należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Spółki, w zamkniętych, nieprzeźroczystych, niepodpisanych danymi składającego kopertach z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.” pod adresem: Al. Marcinkowskiego 20, 61-827 Poznań. Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 3.03.2020 r. o godzinie 16:00. Otwarcie Zgłoszeń nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od upływu terminu składania Zgłoszeń.

  Rozmowy kwalifikacyjne planowane są na 27.03.2020 r. w Poznaniu.

  Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego bez wyłonienia Kandydata/-ki. Ewentualne koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu konkursowym nie będą zwracane. Pełen regulamin postępowania konkursowego na wyłonienie członków zarządu Spółki dostępny jest na stronie www.pfpk.pl (pod adresem: https://pfpk.pl/o-funduszu/aktualnosci/item/121-ogloszenie-o-postepowaniu-konkursowym ) oraz w siedzibie Spółki.

  Regulamin postępowania konkursowego na wyłonienie członków zarządu spółki

  Oświadczenie Kandydata/ki na członka zarządu

  Oświadczenie Kandydata/ki na członka zarządu w zakresie przetwarzania danych osobowych