Poręczenia wadialne - dowiedz się więcej

  Kompendium wiedzy o poręczeniach wadialnych... czyli jak BEZGOTÓWKOWO wnieść wadium - "Poręczenie zapłaty wadium" oraz jakie opcje zabezpieczeń występują na rynku?

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. utworzył Fundusz Poręczeń Wadialnych (FPW) i od lipca 2015 roku udziela poręczeń zapłaty wadium.

  Poręczenia te mogą być udzielane na rzecz podmiotów przystępujących do przetargów, realizowanych na zasadach określonych w art. 97 ust. 7 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), co do których występuje obligo wniesienia wadium, nałożone przez organizatora przetargu.

  Od grudnia 2019 roku poręczenia zapłaty wadium mogą być udzielane w ramach realizowanego przez Fundusz projektu WFR-Repo. W przypadku zakwalifikowania do projektu, poręczenia są udzielane BEZPŁATNIE i stanowią dla przedsiębiorcy pomoc de mimis.

  Udzielanie przez PFPK poręczeń zapłaty wadium odbywać się może na mocy zapisów art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

  Przedmiot poręczenia zapłaty wadium.

  Poręczenie zapłaty wadium jest to produkt na rynku poręczeniowym, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego bądź realizujących inwestycję na terenie województwa wielkopolskiego. Poręczenie zapłaty wadium jest formą wniesienia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówienia, prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Poręczenie zapłaty wadium jest alternatywą dla wadium przetargowego wnoszonego w formie gotówkowej oraz dla przetargowej gwarancji zapłaty wadium oferowanej przez firmy ubezpieczeniowe. 

  Poręczeniem może być objęta kwota wadium wnoszonego celem umożliwienia uczestnictwa w przetargu.

  Warunki poręczenia:

  Na wniosek przedsiębiorcy PFPK może Mu przyznać pakiet wadialny w maksymalnej kwocie nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł, w ramach którego na wniosek przedsiębiorcy będą udzielane indywidualne poręczenia zapłaty wadium do momentu zaangażowania środków wskazanych w limicie pakietu. Zwolnienie środków (wygaśnięcie wydanego przez PFPK indywidualnego poręczenia w ramach pakietu wadialnego) w okresie obowiązywania pakietu ponownie zwiększa pulę środków pozostałych do wykorzystania.

  • maksymalna wartość pakietu wadialnego wynosi 1.000.000,00 zł,
  • pakiet wadialny zawierany jest na okres nieprzekraczający 12 miesięcy,
  • wartość przyznanego pakietu wadialnego, wraz z kolejnymi udzielonymi poręczeniami indywidualnymi - zmniejsza się o ich wartość,
  • maksymalna kwota indywidualnego poręczenia wadialnego to 500.000,00 zł,
  • maksymalna łączna wartość poręczeń aktywnych udzielonych w ramach pakietu wadialnego wynosi 1.000.000,00 zł,
  • maksymalna wartość indywidualnych poręczeń udzielonych w ramach pakietu wadialnego w skali roku nie jest ograniczona limitem,
  • poręczenie wadialne udzielane jest na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
  1. Przedsiębiorca składa w PFPK wniosek o przyznanie pakietu wadialnego i uiszcza opłatę za rozpatrzenie wniosku.
  2. Przedsiębiorca dostarcza do PFPK dokumenty do analizy zgodnie z listą załączników do wniosku o przyznanie pakietu wadialnego.
  3. PFPK weryfikuje zdolność kredytową przedsiębiorcy i podejmuje decyzję o przyznaniu przedsiębiorcy pakietu wadialnego.
  4. Przedsiębiorca podpisuje z PFPK stosowną umowę na mocy której uruchomiony zostaje pakiet wadialny.
  5. Przedsiębiorca opłaca prowizję za udzielenie poręczenia.
  6. Czas trwania całej procedury jest uzgadniany indywidualnie, jednak nie przekracza 7 dni roboczych, licząc od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie poręczenia pakietu wadialnego wraz ze wszystkimi załącznikami.

  Pakiet wadialny - jest to określany wartościowo limit poręczeń wadialnych, ustalany na okres do 12 miesięcy, w ramach którego na wniosek przedsiębiorcy mogą być udzielane indywidualne poręczenia wadialne. 

  Indywidualne poręczenie wadialne - to poręczenie udzielane przez PFPK w ramach pakietu wadialnego. Poreczenie udzielane jest na rzecz ogłaszającego przetarg za przedsiębiorcę przystępującego do przetargu. Wysokość poręczenia wadialnego nie może przekroczyć wartości określonej w warunkach przetargu a także wartości przyznanego pakietu wadialnego.

  1. Przedsiębiorca składa w PFPK wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia w ramach pakietu wadialnego.
  2. Wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia w ramach pakietu wadialnego poddawany jest analizie dokonywanej przez PFPK.
  3. Zarząd podejmuje decyzję co do udzielenia indywidualnego poręczenia w ramach pakietu wadialnego w ciągu 4 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie indywidualnego poręczenia wadialnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

  KROK PO PROKU

  zloz wniosek o poręczenie

  Pomoc

  W razie problemów z przyjemnością udzielimy pomocy. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy, lub skontaktować się z nami telefoniczne.

  tel: 61 102 67 50
  tel.:61 102 67 49
  tel.:61 102 67 48
  e-mail: biuro@pfpk.pl

  pomoc