Poręczenia wadialne

  Kompendium wiedzy o poręczeniach wadialnych... czyli jak BEZGOTÓWKOWO wnieść wadium - "Poręczenie zapłaty wadium"

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. utworzył Fundusz Poręczeń Wadialnych (FPW) i od lipca 2015 roku udziela poręczeń zapłaty wadium.
  Poręczenia te mogą być udzielane na rzecz podmiotów przystępujących do przetargów, realizowanych na zasadach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 5 i art.148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 t.j., co do których występuje obligo wniesienia wadium, nałożone przez organizatora przetargu.

  Udzielanie przez PFPK poręczeń zapłaty wadium odbywać się może na mocy zapisów art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.

  Przedmiot poręczenia zapłaty wadium.

  Poręczenie zapłaty wadium jest to produkt na rynku poręczeniowym, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego bądź realizujących inwestycję na terenie województwa wielkopolskiego. Poręczenie zapłaty wadium jest formą wniesienia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówienia, prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Poręczenie zapłaty wadium jest alternatywą dla wadium przetargowego wnoszonego w formie gotówkowej oraz dla przetargowej gwarancji zapłaty wadium oferowanej przez firmy ubezpieczeniowe. 

  Poręczeniem może być objęta kwota wadium wnoszonego celem umożliwienia uczestnictwa w przetargu.

  Warunki poręczenia:

  Na wniosek przedsiębiorcy PFPK może Mu przyznać pakiet wadialny w maksymalnej kwocie nieprzekraczającej 600.000,00 zł, w ramach którego na wniosek przedsiębiorcy będą udzielane indywidualne poręczenia zapłaty wadium do momentu zaangażowania środków wskazanych w limicie pakietu. Zwolnienie środków (wygaśnięcie wydanego przez PFPK indywidualnego poręczenia w ramach pakietu wadialnego) w okresie obowiązywania pakietu ponownie zwiększa pulę środków pozostałych do wykorzystania.

  • maksymalna wartość pakietu wadialnego wynosi 600.000,00 zł,
  • pakiet wadialny zawierany jest na okres nieprzekraczający 12 miesięcy,
  • wartość przyznanego pakietu wadialnego, wraz z kolejnymi udzielonymi poręczeniami indywidualnymi - zmniejsza się o ich wartość,
  • maksymalny poziom indywidualnego poręczenia wadialnego wynosi 50% wartości pakietu wadialnego,
  • maksymalna kwota indywidualnego poręczenia wadialnego to 300.000,00 zł,
  • maksymalna łączna wartość poręczeń aktywnych udzielonych w ramach pakietu wadialnego wynosi 600.000,00 zł,
  • maksymalna wartość indywidualnych poręczeń udzielonych w ramach pakietu wadialnego w skali roku nie jest ograniczona limitem,
  • poręczenie wadialne udzielane jest na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
  1. Przedsiębiorca składa w PFPK wniosek o przyznanie pakietu wadialnego i uiszcza opłatę za rozpatrzenie wniosku.
  2. Przedsiębiorca dostarcza do PFPK dokumenty do analizy zgodnie z listą załączników do wniosku o przyznanie pakietu wadialnego.
  3. PFPK weryfikuje zdolność kredytową przedsiębiorcy i podejmuje decyzję o przyznaniu przedsiębiorcy pakietu wadialnego.
  4. Przedsiębiorca podpisuje z PFPK stosowną umowę na mocy której uruchomiony zostaje pakiet wadialny.
  5. Przedsiębiorca opłaca prowizję za udzielenie poręczenia.
  6. Czas trwania całej procedury jest uzgadniany indywidualnie, jednak nie przekracza 7 dni roboczych, licząc od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie poręczenia pakietu wadialnego wraz ze wszystkimi załącznikami.

  Pakiet wadialny - jest to określany wartościowo limit poręczeń wadialnych, ustalany na okres do 12 miesięcy, w ramach którego na wniosek przedsiębiorcy mogą być udzielane indywidualne poręczenia wadialne. 

  Indywidualne poręczenie wadialne - to poręczenie udzielane przez PFPK w ramach pakietu wadialnego. Poreczenie udzielane jest na rzecz ogłaszającego przetarg za przedsiębiorcę przystępującego do przetargu. Wysokość poręczenia wadialnego nie może przekroczyć wartości określonej w warunkach przetargu a także wartości przyznanego pakietu wadialnego.

  1. Przedsiębiorca składa w PFPK wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia w ramach pakietu wadialnego.
  2. Wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia w ramach pakietu wadialnego poddawany jest analizie dokonywanej przez PFPK.
  3. Zarząd podejmuje decyzję co do udzielenia indywidualnego poręczenia w ramach pakietu wadialnego w ciągu 4 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie indywidualnego poręczenia wadialnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

  KROK PO PROKU