Poręczenia transakcji faktoringowych

  Kompendium wiedzy o poręczeniach transakcji faktoringowych - "Wiemy jak ułatwić dostęp do finansowania zewnętrznego"

  Faktoring jest to instrument płatniczy występujący na rynku finansowym, mogący stanowić alternatywę do kredytu obrotowego. Ze względu na rosnącą dostępność i popularność tej formy finansowania zewnętrznego, warto zapoznać się z aktualną ofertą firm faktoringowych.

  Fundusz może udzielać poręczeń za transakcje faktoringowe zawarte z operatorem faktoringu (faktorem), który podpisał z PFPK umowę o współpracy (nasi partnerzy). Dostępność rosnąca popularność faktoringu oraz możliwość udzielania przez PFPK poręczeń za transakcje tego typu, jest niewątpliwie przełomowym krokiem w obszarze wspierania płynności finansowej, podmiotów zaliczanych do grona mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki zastosowaniu instrumentu jakim jest faktoring przedsiębiorcy zyskują możliwość poprawy płynności finansowej, nawet przy niskiej zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, a poręczenie Funduszu umożliwia zwiększenie dostępności tej formy finansowania.

  W tym miejscu warto wskazać, na korzyści jakie niesie za sobą zastosowanie faktoringu w bieżącym funkcjonowaniu firmy, a są one wymierne i zalicza się do nich m.in.

  • Zapewnienie elastyczności finansowanie, również przy wzroście obrotów,
  • Umożliwienie wydłużenia terminów spłat udzielanych kredytów kupieckich,
  • Weryfikację wiarygodności odbiorców,
  • Umożliwienie uzyskania rabatów u dostawców, z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań,
  • Poprawa pozycji pieniężnej firmy,
  • Dostępność usług faktoringowych także dla firm o słabszej płynności finansowej.

  Do niedawna ta forma zabezpieczenia (poręczenie Funduszu) ograniczała się do zobowiązań zaciąganych w instytucjach bankowych (kredyty), obecnie poszerzona została także na zobowiązania pozabilansowe, w tym faktoring.  

  Warunki poręczenia

  • maksymalny poziom poręczenia PFPK wynosi 60% wartości transakcji faktoringowej
  • maksymalna kwota poręczenia to 650.000,00 zł
  • maksymalny okres poręczenia nie może przekroczyć 5 lat. Okres poręczenia może zostać wydłużony w drodze aneksu

  Odpowiedzialność Funduszu nie obejmuje:

  • kosztów zawarcia i administrowania umową
  • kosztów ustanowienia zabezpieczeń
  • odsetek karnych i ustawowych
  • kar umownych
  • opłat manipulacyjnych i kosztów związanych z dochodzeniem należności przez przyjmującego poręczenia

  Schemat postępowania w przypadku skorzystania z usługi faktoringowej z wykorzystaniem poręczenia PFPK Sp. z o.o.:

  1. Klient (faktorant) z ograniczonymi możliwościami zabezpieczenia umowy faktoringowej zwraca się do faktora o finansowanie działalności poprzez zapłatę jego wierzytelności (faktur).
  2. Firma faktoringowa weryfikuje możliwość udzielenia finansowania przedsiębiorcy
  3. W przypadku pozytywnej decyzji faktora,przy jednoczesnej konieczności zabezpieczenia transakcji poręczeniem, firma faktoringowa w imieniu przedsiębiorcy zwraca się do PFPK z wnioskiem o udzielenie poręczenia, załączając do tegoż wniosku oświadczenie, w którym przedsiębiorca wyraża zgodę na przekazanie Funduszowi dokumentów załączonych do wniosku o faktoring. Wypełnij wniosek online i wydrukuj.
  4. Po podjęciu przez Fundusz pozytywnej decyzji odnośnie udzielenia poręczenia, możliwe jest podpisanie umowy poręczenia z przedsiębiorcą.
  5. Podpisanie umowy poręczenia następuje najczęściej jednocześnie z podpisaniem umowy faktoringowej.
  6. Od momentu podpisania umowy poręczenia, zabezpieczeniem Funduszu (w udziale wskazanym w umowie), zabezpieczone są wszystkie transakcje faktoringowe objęte umową faktoringu.

  KROK PO KROKU