Historia PFPK

  Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce na początku lat 90. w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych ze środków europejskich (Phare). Pod koniec lat 90. w tworzenie funduszy aktywnie zaangażowały się władze samorządowe – od szczebla lokalnego po wojewódzki – mając na celu przyspieszenie lokalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego, do którego miało doprowadzić ożywienie działalności gospodarczej podmiotów działających w określonym regionie.

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został utworzony w grudniu 1999 roku dzięki wspólnym staraniom Władz Miasta Poznania i Banku PKO Banku Polskiego. U podstaw decyzji o utworzeniu Funduszu legło przekonanie, że głównym czynnikiem utrudniającym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest brak dostępu do finansowania zewnętrznego, zwłaszcza w postaci kredytów i pożyczek. Niemożność uzyskania kredytu przez wnioskodawcę wynikała zazwyczaj z braku wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty. Należało więc stworzyć taką instytucję, która udzielając poręczenia, zobowiązywałaby się wobec banku do zwrotu poręczonego kredytu lub jego części w przypadku, gdyby kredytobiorca tego obowiązku nie dopełnił. Efektem jej działalności, według założeń inicjatorów przedsięwzięcia, miały być:

  • ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego,
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
  • aktywizacja rynku pracy,
  • wzrost nakładów na inwestycje związane z rozwojem regionu.

  PFPK rozpoczął działalność operacyjną w czerwcu 2000 roku, a pierwszego poręczenia udzielił 25 lipca tego samego roku. W 2004 roku w ramach rządowego programu „Kapitał dla Przedsiębiorczych” udziały w PFPK objął Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Pozwoliło to zwiększyć posiadane przez Fundusz kapitały i jego kapitał poręczycielski. W styczniu 2005 roku Fundusz rozpoczął udział w realizowanym przez PARP Sektorowym Programie Operacyjnym „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, zyskując w ten sposób kolejne środki powiększające posiadany kapitał. W 2007 roku PFPK nawiązał współpracę w zakresie działalności poręczeniowej z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, która przypieczętowana została podpisaniem umowy konsorcjum w dniu 22 kwietnia 2008 r.  W historii funduszy poręczeniowych w Polsce, jest to jedyne zawarte i funkcjonujące konsorcjum tego typu. Dzięki współpracy konsorcjalnej Funduszy, możliwe jest zwiększenie maksymalnej kwoty poręczenia i maksymalnego udziału poręczenia w transakcji, w przypadku skorzystania z opcji współporęczenia.

  Od września 2010 r. PFPK udziela poręczeń objętych reporęczeniem w ramach Inicjatywy JEREMIE. Dzięki realizacji Inicjatywy PFPK może udzielać poręczeń za zobowiązania przedsiębiorcy na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Inicjatywa JEREMIE przy spełnieniu minimum formalności pozwala na skorzystanie z wygodnej i taniej formy zabezpieczenia kredytu, a ze względu na szereg korzyści, jakie przynosi przedsiębiorcom poszukującym dostępu do finansowania zewnętrznego, cieszy się dużą popularnością. Preferencyjne warunki cenowe, jakimi objęte są poręczenia udzielane w ramach Inicjatywy spowodowały, że PFPK zrealizował juz kilka jej edycji, a projekt wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiebiorców.

   Od momentu powstania PFPK jest jednym z najbardziej aktywnych funduszy poręczeniowych w Polsce, zajmującym czołowe miejsca w rankingach przygotowywanych przez Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. W lipcu 2007 roku w związku z rosnącym zainteresowaniem współpracą z PFPK ze strony banków nastąpiło rozszerzenie działalności Funduszu na teren całego województwa wielkopolskiego, a od 2013 roku sukcesywnie zwiększa się wachlarz zarówno produktów, za które można uzyskać poręczenie (prócz kredytów i pożyczek są to również transakcje leasingowe, faktoringowe i gwarancje bankowe), jak i podmiotów (instytucji finansowych), które zawarły z PFPK umowę o współpracy.