Poręczenia

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. udziela poręczeń na podstawie przepisów prawa cywilnego. Szczegółowe warunki i procedury udzielania poręczeń oraz zasady odpowiedzialności Funduszu regulują podpisane przez PFPK umowy o współpracy z instytucjami finansującymi i Regulamin udzielania poręczeń PFPK Sp. z o.o.

Tabela prowizji i opłat PFPK Sp. z o.o. dotycząca opłat za poręczenia: kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych, a takżę transakcji leasingowych i faktoringowych.

Klientem PFPK może zostać:

  • mikro, mały i średni przedsiębiorca (MSP), tj. przedsiębiorca zatrudniający nie więcej niż 249 osób oraz osiągający obrót roczny nieprzekraczający 50 milionów EUR lub wykazujący sumę bilansową nieprzekraczającą 43 milionów EUR,
  • prowadzący działalność gospodarczą w sektorze nierolniczym, w szczególności w sektorze produkcyjnym, budowlanym i usługowym, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • mający siedzibę, prowadzący działalność gospodarczą lub realizujący inwestycję na terenie województwa wielkopolskiego,
  • terminowo realizujący swoje zobowiązania wobec skarbu państwa, ZUS oraz organów lokalnych.

Warunkiem uzyskania poręczenia jest posiadanie zdolności kredytowej. 

Kompendium wiedzy o poręczeniach kredytów i pożyczek - "Wiemy jak zabezpieczać kredyty dla przedsiębiorstw"

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. udziela poręczeń spłaty kredytów i pożyczek klientom instytucji finansowych współpracujących z Funduszem (Nasi partnerzy), którzy ubiegają się o przyznanie kredytu, ale nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia. 

Kompendium wiedzy o poręczeniach gwarancji bankowych - "Wiemy jak ułatwić dostęp do finansowania zewnętrznego"

Gwarancje bankowe to instrumenty zabezpieczające i podnoszące bezpieczeństwo transakcji. Gwarancja bankowa ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych.

Kompendium wiedzy o poręczeniach transakcji leasingowych - "Wiemy jak ułatwić dostęp do finansowania zewnętrznego"

Poręczenia leasingowe udzielane przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych, są skierowane do firm z sektora MSP. Fundusz udziela poręczeń za transakcje leasingowe zawarte przez przedsiębiorcę z operatorem leasingu, który podpisał z PFPK umowę o współpracy. Zestawienie firm leasingowych współpracujących z Funduszem jest dostępne w zakładce "partnerzy".

Kompendium wiedzy o poręczeniach transakcji faktoringowych - "Wiemy jak ułatwić dostęp do finansowania zewnętrznego"

Faktoring jest to instrument płatniczy występujący na rynku finansowym, mogący stanowić alternatywę do kredytu obrotowego. Ze względu na rosnącą dostępność i popularność tej formy finansowania zewnętrznego, warto zapoznać się z aktualną ofertą firm faktoringowych.

Kompendium wiedzy o poręczeniach wadialnych... czyli jak BEZGOTÓWKOWO wnieść wadium - "Poręczenie zapłaty wadium"

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. utworzył Fundusz Poręczeń Wadialnych (FPW) i od lipca 2015 roku udziela poręczeń zapłaty wadium.

Poręczenia te mogą być udzielane na rzecz podmiotów przystępujących do przetargów, realizowanych na zasadach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 5 i art.148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), co do których występuje obligo wniesienia wadium, nałożone przez organizatora przetargu.

Od grudnia 2019 roku poręczenia zapłaty wadium mogą być udzielane w ramach realizowanego przez Fundusz projektu WFR-Repo. W przypadku zakwalifikowania do projektu, poręczenia są udzielane BEZPŁATNIE i stanowią dla przedsiębiorcy pomoc de mimis.