Poręczenia transakcji leasingowych

  Kompendium wiedzy o poręczeniach transakcji leasingowych - "Wiemy jak ułatwić dostęp do finansowania zewnętrznego"

  Poręczenia leasingowe udzielane przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych, są skierowane do firm z sektora MSP. Fundusz udziela poręczeń za transakcje leasingowe zawarte przez przedsiębiorcę z operatorem leasingu, który podpisał z PFPK umowę o współpracy. Zestawienie firm leasingowych współpracujących z Funduszem jest dostępne w zakładce "partnerzy".

  Poręczenie transakcji leasingowej jest traktowane przez spółkę leasingową  jako zabezpieczenie o wysokiej płynności, co jest istotne podczas oceny ryzyka transakcji.

  • Leasing, jest szczególnym rodzajem finansowania zewnętrznego, z punktu widzenia leasingobiorcy nie odbiegającym w swej formie odnośnie obsługi płatności rat od obsługi kredytu.
  • W szczególnych przypadkach leasing może z korzyścią dla przedsiębiorcy zastąpić formę finansowania jaką jest kredyt. Ten rodzaj finansowania jest swoistą alternatywą dla finansowania zewnętrznego w postaci kredytu.
  • Leasing może posłużyć do sfinansowania m.in.: zakupu pojazdu, urządzenia, bądź specjalistycznego sprzętu a także linii technologicznej, czy nieruchomości.

  Poręczenie transakcji leasingowej jest traktowane przez leasingodawcę jako zabezpieczenie o wysokiej płynności, co jest ważne podczas oceny ryzyka transakcji, a szczególnie istotne dla firm, które dopiero wchodzą na rynek i nie posiadają historii kredytowej. Poręczenie może być alternatywą  dla innych, tradycyjnych zabezpieczeń, takich jak zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie, a także może służyć jako wzmocnienie zabezpieczeni leasingu transakcji nietypowych oraz dotyczących nabycia przedmiotów trudnozbywalnych.

  Poręczenie PFPK powoduje, że dostępność leasingu jest większa dla firm starających się o finansowanie przedmiotów, dla których rynek wtórny jest ograniczony (specjalistyczne maszyny, urządzenia) lub nie istnieje w ogóle (wykonywane na miarę linie technologiczne, prototypy, zamówienia indywidualne).

  Warunki poręczenia

  • maksymalny poziom poręczenia PFPK wynosi 60% wartości zadłużenia z tytułu transakcji leasingowej (sumy rat kapitałowych netto)
  • maksymalna kwota poręczenia to 1.350.000,00 zł
  • maksymalny okres poręczenia nie może przekroczyć 66 miesięcy. Okres poręczenia może zostać wydłużony w drodze aneksu.

  Odpowiedzialność Funduszu nie obejmuje:

  • kosztów zawarcia i administrowania umową
  • kosztów ustanowienia zabezpieczeń
  • odsetek karnych i ustawowych
  • kar umownych
  • opłat manipulacyjnych i kosztów związanych z dochodzeniem należności przez przyjmującego poręczenie

  Procedura udzielania poręczeń

  1. Przedsiębiorca składa u leasingodawcy wniosek o udzielenie leasingu. 
  2. Leasingodawca weryfikuje możliwość udzielenia leasigu przedsiębiorcy i proponuje zabezpieczenie transakcji w postaci poręczenia udzielonego przez PFPK.
  3. Przedsiębiorca za pośrednictwem leasingodawcy składa wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem, w którym wyraża zgodę na przekazanie Funduszowi dokumentów załączonych do wniosku o udzielenie leasingu Wypełnij wniosek online i wydrukuj.
  4. Leasingodawca przekazuje do PFPK dokumenty konieczne do przeprowadzenia przez analityków Funduszu oceny zdolności kredytowej i poręczeniowej przedsiębiorcy.
  5. Zespół analityków PFPK sprawdza zdolność kredytową i poręczeniową przedsiębiorcy, a następnie przedstawia Zarządowi Funduszu propozycję warunków, na jakich może zostać udzielone poręczenie.
  6. Po podjęciu decyzji przez Zarząd, Zespół Obsługi Klienta PFPK sporządza komplet dokumentów koniecznych do zawarcia z przedsiębiorcą umowy o udzielenie poręczenia.
  7. Przedsiębiorca podpisuje ww. umowę u leasingodawcy lub w siedzibie PFPK. Umowa jest zazwyczaj podpisywana równolegle z umową leasingu.
  8. Przedsiębiorca opłaca prowizję za udzielenie poręczenia.
  9. Dokumenty poręczenia przekazywane są do leasingodawcy, co skutkuje uaktywnieniem zabezpieczenia w postaci poręczenia PFPK i umożliwia przedsiębiorcy dostęp do finansowania zewnętrznego.
  10. Czas trwania całej procedury nie przekracza 7 dni, przy czym w kwotach poręczenia poniżej 300 tys. zł zamyka się maksymalnie w 48 godzinach.

  KROK PO PROKU

  zloz wniosek o poręczenie

  Pomoc

  W razie problemów z przyjemnością udzielimy pomocy. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy, lub skontaktować się z nami telefoniczne.

  tel: 61 102 67 50
  tel.:61 102 67 49
  tel.:61 102 67 48
  e-mail: biuro@pfpk.pl

  pomoc