Poręczenia należytego wykonania umowy, rękojmi i zwrotu zaliczki

  Kompendium wiedzy o zabezpieczeniach przetargowych dopuszczonych w Ustawie PZP... czyli jakie opcje zabezpieczeń występują na rynku?

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jako podmiot o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) może udzielać:

  • poręczeń należytego wykonania umowy,
  • poręczeń usunięcia wad i usterek (rękojmia),
  • poręczeń zwrotu zaliczki.

  Poręczenia te mogą być udzielane na rzecz podmiotów przystępujących do przetargów, realizowanych na zasadach określonych w art. 450 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

  Poręczenia należytego wykonania umowy, rękojmi i zwrotu zaliczki udzielane w ramach realizowanego przez Fundusz projektu WFR-Repo. Poręczenia są udzielane na warunkach rynkowych i nie stanowią pomocy de minimis.

  Przedmiot poręczenia.
  Poręczenie należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek (rękojmia) oraz zwrotu zaliczki udzielane przez PFPK, jest to produkt na rynku poręczeniowym skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego bądź realizujących inwestycję na terenie województwa wielkopolskiego. Poręczenie to jest formą bezgotówkowego wniesienia zabezpieczenia do umowy z Zamawiającym, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Poręczenie należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki jest alternatywą dla zabezpieczenia wnoszonego w formie gotówkowej (potrącenia z faktur) oraz dla gwarancji oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe i banki.

  Poręczenie może stanowić zabezpieczenie w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu.

  Warunki poręczenia:
  Na wniosek przedsiębiorcy PFPK w ramach umowy linii należytego wykonania umowy może mu przyznać limit poręczeń należytego wykonania umowy w maksymalnej kwocie nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł, w ramach którego na wniosek przedsiębiorcy będą udzielane indywidualne poręczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki, do momentu zaangażowania środków wskazanych w limicie linii. Zwolnienie środków (wygaśnięcie wydanego przez PFPK indywidualnego poręczenia w ramach limitu należytego wykonania umowy) w okresie obowiązywania limitu ponownie zwiększa pulę środków pozostałych do wykorzystania.

  • maksymalna wartość limitu PNWU wynosi 1.000.000,00 zł,
  • linia PNWU zawierana jest na okres nieprzekraczający 12 miesięcy,
  • wartość przyznanego limitu PNWU, wraz z kolejnymi udzielonymi poręczeniami indywidualnymi - zmniejsza się o ich wartość,
  • maksymalna kwota Indywidualnego PNWU to 500.000,00 zł,
  • maksymalna łączna wartość aktywnych poręczeń udzielonych w ramach limitu PNWU wynosi 1.000.000,00 zł,
  • maksymalna wartość Indywidualnych PNWU udzielonych w ramach Linii PNWU w skali roku nie jest ograniczona limitem,
  • poręczenie NWU udzielane jest na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż 84 miesiące, a jego okres trwania może się zakończyć najpóźniej po upływie 87 miesięcy od momentu zawarcia Umowy Linii PNWU w ramach której przedsiębiorcy przyznano limit PNWU.

  Limit PNWU - jest to określany wartościowo limit poręczeń należytego wykonania umowy, ustalany na okres do 12 miesięcy, w ramach którego na wniosek przedsiębiorcy mogą być udzielane indywidualne poręczenia należytego wykonania umowy, rękojmi oraz zwrotu zaliczki. Poniżej procedura uzyskania limitu.

  1. Przedsiębiorca składa w PFPK wniosek o zawarcie Umowy Linii PNWU i uiszcza opłatę za rozpatrzenie wniosku.
  2. Przedsiębiorca dostarcza do PFPK dokumenty do analizy zgodnie z listą załączników do wniosku o zawarcie Umowy Linii PNWU.
  3. PFPK weryfikuje zdolność kredytową przedsiębiorcy i podejmuje decyzję o przyznaniu przedsiębiorcy limitu PNWU.
  4. Przedsiębiorca podpisuje z PFPK stosowną umowę na mocy której uruchomiony zostaje limit PNWU.
  5. Przedsiębiorca opłaca prowizję za udzielenie poręczenia.
  6. Czas trwania całej procedury jest uzgadniany indywidualnie, jednak nie przekracza 7 dni roboczych, licząc od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o zawarcie umowy linii PNWU wraz ze wszystkimi załącznikami. 

  Indywidualne poręczenie należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki - to poręczenie udzielane przez PFPK w ramach przyznanej Linii PNWU. Poręczenie udzielane jest na rzecz Zamawiającego, z którym przedsiębiorca zawiera kontrakt. Wysokość poręczenia nie może przekroczyć wartości określonej w warunkach kontraktu a także wartości wskazanych w Regulaminie.

  1. Przedsiębiorca składa w PFPK wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia w ramach linii PNWU.
  2. Wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia w ramach linii PNWU poddawany jest analizie dokonywanej przez PFPK.
  3. Zarząd podejmuje decyzję co do udzielenia indywidualnego poręczenia w ramach Linii PNWU w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie indywidualnego poręczenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

  KROK PO KROKU

  zloz wniosek o poręczenie

  Pomoc

  W razie problemów z przyjemnością udzielimy pomocy. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy, lub skontaktować się z nami telefoniczne.

  tel: 61 102 67 50
  tel.:61 102 67 49
  tel.:61 102 67 48
  e-mail: biuro@pfpk.pl

  pomoc