Poręczenia kredytów i pożyczek

  Kompendium wiedzy o poręczeniach kredytów i pożyczek - "Wiemy jak zabezpieczać kredyty dla przedsiębiorstw"

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. udziela poręczeń spłaty kredytów i pożyczek klientom instytucji finansowych współpracujących z Funduszem (Nasi partnerzy), którzy ubiegają się o przyznanie kredytu, ale nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia. 

  !!!PRODUKT WSPÓLNY!!!

  Niektóre z banków współpracujących z PFPK, zdecydowały o wprowadzeniu do oferty tzw. produktu wspólnego. W rzeczywistości, jest to produkt kredytowy zamykający się w kwocie do 50.000 zł, zabezpieczony poręczeniem Funduszu. Procedury przy udzielaniu kredytu określanego mianem produktu wspólnego, zostały maksymalnie uproszczone a koszty skalkulowane na możliwie niskim poziomie. Współpraca banków z PFPK umożliwiła opracowanie produktu bankowego, który charakteryzuje się przyjazną procedurą i niskimi kosztami. Banki, które do tej pory wprowadziły do oferty produkt wspólny, to: Nadobrzański Bank Spółdzielczy w RakoniewicachPoznański Bank Spółdzielczy. Bliżej z poszczególnymi produktami można zapoznać się na stronach internetowych Banków. Kompleksowe informacje na temat wdrożonych produktów można również znaleźć w przygotowanych ulotkach, które poniżej są dostępne do pobrania.

  Produkt wspólny w ofercie NBS        Produkt wspólny w ofercie PBS

  NBS podwyzszone mozliwosci kredytowania                                 PBS

  Przedmiot poręczenia kredytowego

  Poręczeniem mogą być objęte: kredyty obrotowe, przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności oraz kredyty inwestycyjne, np. na zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, zakup nieruchomości lub remont, a także kredyty na finansowanie zobowiązań publiczno-prawnych. Poręczeniem można również objąć pożyczki przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej

  Poręczeniem nie mogą być objęte:

  • kredyty i pożyczki udzielane na cele inne niż gospodarcze,
  • kredyty i pożyczki zaciągane przez osoby fizyczne i prawne nie będące przedsiębiorcami,
  • kredyty zaciągane w walucie innej niż PLN,

  Warunki poręczenia

  • maksymalny poziom poręczenia PFPK wynosi 60% wartości kredytu/pożyczki
  • maksymalna kwota poręczenia to 1.350.000,00 zł
  • Fundusz udziela poręczenia na okres spłaty kredytu przedłużony o 3 miesiące, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres poręczenia nie może przekroczyć 5 lat. Okres poręczenia może zostać wydłużony w drodze aneksu.

  Odpowiedzialność Funduszu nie obejmuje:

  • kosztów zawarcia i administrowania umową
  • kosztów ustanowienia zabezpieczeń
  • odsetek karnych i ustawowych
  • kar umownych
  • opłat manipulacyjnych i kosztów związanych z dochodzeniem należności przez przyjmującego poręczenie

  Procedura udzielania poręczeń

  1. Przedsiębiorca składa w banku wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki. 
  2. Bank weryfikuje zdolność kredytową przedsiębiorcy i proponuje zabezpieczenie kredytu/pożyczki w postaci poręczenia udzielonego przez PFPK.
  3. Przedsiębiorca za pośrednictwem banku składa wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem, w którym wyraża zgodę na przekazanie Funduszowi dokumentów załączonych do wniosku kredytowego. Wypełnij wniosek online i wydrukuj.
  4. Bank przekazuje do PFPK dokumenty konieczne do przeprowadzenia przez analityków Funduszu oceny zdolności kredytowej i poręczeniowej przedsiębiorcy.
  5. Zespół analityków PFPK sprawdza zdolność kredytową i poręczeniową przedsiębiorcy, a następnie przedstawia Zarządowi Funduszu propozycję warunków, na jakich może zostać udzielone poręczenie.
  6. Po podjęciu decyzji przez Zarząd, Zespół Obsługi Klienta PFPK sporządza komplet dokumentów koniecznych do zawarcia z przedsiębiorcą umowy o udzielenie poręczenia.
  7. Przedsiębiorca podpisuje ww. umowę w banku lub w siedzibie PFPK. Umowa jest zazwyczaj podpisywana równolegle z umową kredytową.
  8. Przedsiębiorca opłaca prowizję za udzielenie poręczenia.
  9. Dokumenty poręczenia przekazywane są do banku, co skutkuje uaktywnieniem zabezpieczenia w postaci poręczenia PFPK i umożliwia przedsiębiorcy dostęp do środków pochodzących z kredytu/pożyczki.
  10. Czas trwania całej procedury nie przekracza 7 dni, przy czym w kwotach poręczenia poniżej 300 tys. zł zamyka się w 48 godzinach.

  KROK PO PROKU

  zloz wniosek o poręczenie

  Pomoc

  W razie problemów z przyjemnością udzielimy pomocy. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy, lub skontaktować się z nami telefoniczne.

  tel: 61 102 67 50
  tel.:61 102 67 49
  tel.:61 102 67 48
  e-mail: biuro@pfpk.pl

  pomoc