Poręczenia gwarancji bankowych

  Kompendium wiedzy o poręczeniach gwarancji bankowych - "Wiemy jak ułatwić dostęp do finansowania zewnętrznego"

  Gwarancje bankowe to instrumenty zabezpieczające i podnoszące bezpieczeństwo transakcji. Gwarancja bankowa ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych.

  • Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku podjętym na zlecenie klienta (zleceniodawcy) do wypłacenia osobie uprawnionej (beneficjentowi gwarancji), określonej sumy na żądanie przedłożone w banku zgodnie z warunkami gwarancji bankowej i w terminie jej ważności. Najczęściej udzielane przez banki gwarancje bankowe to: 
  • gwarancje zapłaty- dotyczą zapłaty za dostawy oraz usługi (często z odroczonym terminem płatności)
  • gwarancje dobrego wykonania kontraktu - zastępują kaucję gwarancyjną
  • gwarancje wadialne/przetargowe - zastępują wadium gotówkowe

  Gwarancje są niezbędne praktycznie przy większości procesów inwestycyjnych.

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. udziela poręczeń za gwarancje udzielone przez SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze.

  Warunki poręczenia gwarancji

  • maksymalny poziom poręczenia gwarancji wynosi 80% wartości gwarancji
  • maksymalna kwota poręczenia gwarancji wynosi 1.000.000,00 zł
  • Fundusz udziela poręczenia gwarancji na okres maksymalnie 5 lat. Okres ten może zostać wydłużony w drodze aneksu.

  Odpowiedzialność Funduszu nie obejmuje

  • kosztów zawarcia i administrowania umową
  • kosztów ustanowienia zabezpieczeń
  • odsetek karnych i ustawowych
  • kar umownych
  • opłat manipulacyjnych i kosztów związanych z dochodzeniem należności przez przyjmującego poręczenie

  Procedura udzielania poręczeń

  1. Przedsiębiorca składa w banku wniosek o udzielenie gwarancji. 
  2. Bank weryfikuje zdolność kredytową przedsiębiorcy i proponuje zabezpieczenie gwarancji w postaci poręczenia udzielonego przez PFPK.
  3. Przedsiębiorca za pośrednictwem banku składa wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem, w którym wyraża zgodę na przekazanie Funduszowi dokumentów załączonych do wniosku. Wypełnij wniosek online i wydrukuj
  4. Bank przekazuje do PFPK dokumenty konieczne do przeprowadzenia przez analityków Funduszu oceny zdolności kredytowej i poręczeniowej przedsiębiorcy.
  5. Zespół analityków PFPK sprawdza zdolność kredytową i poręczeniową przedsiębiorcy, a następnie przedstawia Zarządowi Funduszu propozycję warunków, na jakich może zostać udzielone poręczenie.
  6. Po podjęciu decyzji przez Zarząd Zespół Obsługi Klienta PFPK sporządza komplet dokumentów koniecznych do zawarcia z przedsiębiorcą umowy o udzielenie poręczenia.
  7. Przedsiębiorca podpisuje ww. umowę w banku lub w siedzibie PFPK. Umowa jest zazwyczaj podpisywana równolegle z umową gwarancji.
  8. Przedsiębiorca opłaca prowizję za udzielenie poręczenia.
  9. Dokumenty poręczenia przekazywane są do banku, co skutkuje uaktywnieniem zabezpieczenia w postaci poręczenia PFPK
  10. Czas trwania całej procedury nie przekracza 7 dni, przy czym w kwotach poręczenia poniżej 300 tys. zł zamyka się w 48 godzinach.

  Korzyści płynące z poręczenia gwarancji bankowej przez PFPK:

  • gwarancja bankowa podnosi wiarygodność zleceniodawcy w ocenie jego partnera handlowego,
  • beneficjent uzyskuje sprawny instrument egzekwowania swoich należności,
  • zleceniodawca unika blokowania własnych środków, które mogłyby zostać zatrzymane jako depozyt zabezpieczający lub kaucja.

  KROK PO PROKU