OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

  Rada Nadzorcza spółki Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu.
  Liczba wyłanianych osób w ramach konkursu: 1

  I. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego na prezesa zarządu powinni spełniać następujące kryteria:

  1.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2.  posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne,
  4.  brak orzeczonego zakazu pełnienia funkcji w organach spółek,
  5.  posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  6.  posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  7.  posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  8.  spełnienie innych niż wymienione w pkt. 1-7 wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

  Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

  II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego (list motywacyjny),
  2. życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
  3. kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe,
  4. oświadczenia kandydata, według wzoru który pobrać można w siedzibie spółki lub na stronie internetowej spółki www.pfpk.pl,
  5. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z regulaminem postępowania konkursowego.

  Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie dotyczył: rynku finansowego, w tym w szczególności rynku poręczeniowego i kredytowego oraz znajomości Kodeksu spółek handlowych.
  Informacje na temat spółki można uzyskać w siedzibie spółki w dniach od 3 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.
  Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie spółki, w zamkniętych, niepodpisanych danymi składającego kopertach z dopiskiem:
  „POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZADU SPÓŁKI Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.” pod adresem: Al. Marcinkowskiego 20, 61-827 Poznań.

  Termin składania ofert upływa dnia: 14 kwietnia 2017 r. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  Rozmowy kwalifikacyjne planowane są na 26 kwietnia 2017 r. w Poznaniu.

  Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.
  Ewentualne koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.
  Pełen regulamin postępowania dostępny jest na stronie www.pfpk.pl oraz w siedzibie Spółki.

  Regulamin postępowania konkursowego na wyłonienie członków zarządu spółki

  Oświadczenie kandydata na członka zarządu