Wsparcie doradcy biznesowego

  Aby umożliwić przedsiębiorcy przeprowadzenie w firmie konkretnych (najczęściej incydentalnych) działań dla których niezbędna jest wiedza z zakresu finansów, bankowości, księgowości i prowadzenia biznesu, PFPK oferuje wykonanie takich działań w sposób outsourcingowy.

  Usługę taką nazywa się wsparciem doradcy biznesowego. Polega ona na świadczeniu przez pracownika PFPK, posiadającego wymaganą wiedzę i doświadczenie, usług doradczo-konsulktingowych w zakresie opisanym powyżej w określonym w umowie zawartej pomiędzy PFPK a przedsiębiorcą wymiarze i za ustalonym w niej wynagrodzeniem ryczałtowym.

  Rozwiązanie takie, umożliwia przedsiębiorcy skuteczne prowadzenie niezbędnych działań przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu kosztów zatrudnienia, gdyż wyklucza się konieczność ponoszenia obciążeń finansowych związanych z zatrudnieniem pracownika, a jedynym kosztem prowadzonych działań jest opłata zryczałtowana za wykonane przez PFPK usługi.

  Zawierając umowę tylko na czas niezbędny do przygotowania i przeprocedowania kwestii związanej z uzyskaniem kredytu, jego przedłużeniem, czy też przeprowadzeniem restrukturyzacji w firmie, płacąc umowną opłatę zryczałtowaną w okresach miesięcznych, przedsiębiorstwo zyskuje zewnętrznego pracownika, który jest oddelegowany do prowadzenia konkretnych działań i pracuje na rzecz przedsiębiorcy w umownym wymiarze od kilku do kilkunastu godzin miesięcznie.

  Rozwiązanie takie posiada szereg zalet. Między innymi znosi konieczność poszukiwania i prowadzenia naboru pracownika posiadającego wymagane umiejętności i kwalifikacje oraz wprowadza dodatkową oszczędność pprzez brak konieczności utrzymywania etatu.

  Koszt prezentowanej usługi jest zależny od zakresu zadań powierzonych PFPK i ustala się go indywidualnie.